Bruker manual KARCHER KHP2

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for KARCHER KHP2 Vi håper at bruksanvisningen for KARCHER KHP2 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning KARCHER KHP2.


KARCHER KHP2 : Last ned den komplette bruksanvisning (904 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning KARCHER KHP2

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens sikkerhed nega23 tivt. NORSK Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Les disse sikkerhetsanvisningene og den originale bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang. ● I tillegg til anvisningene i bruksveiledningen , må det tas hensyn til lokale , generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker. [. . . ] — Dekk og ventiler på kjøretøy kan skades med høytrykkstrålen, noe som kan føre til at dekk eksploderer. ADVARSEL ● Ikke bruk maskinen hvis andre personer er innen rekkevidde, med mindre de har på seg verneklær. — Høytrykksvaskeren må ikke brukes av barn, eller personer som ikke er kjent med hvordan høytrykksvaskeren fungerer. — Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fy- siske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. Mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av appratet. — Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. — Når vannet stråler ut av høytrykksdysen utsettes håndsprøytepistolen for rekylkraft. — Sug aldri inn væsker som inneholder løsemidler eller ufortynnede syrer og løsemidler!Eksempler på slike væsker kan være bensin, malingstynner og fyringsolje. sprøytetåken er høytantennelig , eksplosiv og giftig. Ikke bruk aceton, ufortynnede syrer og løsemidler, da disse angriper materialet som er brukt i maskinen. ADVARSEL ● I henhold til gjeldende forskrifter skal maskinen aldri kobles til drikkevannsnettet uten systemskiller. Sørg for at tilkoblingen til husvannettet der høytrykksvaskeren brukes, er utstyrt med en systemskiller iht. — Vann som har passert gjennom en 25 systemskiller regnes ikke som drikkbart vann. — Høytrykkslange, armatur og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av maskinen. Bruk kun høytrykkslanger, armatur og koblinger som er anbefalt av produsenten. — Ved frakobling av tilførsels- og høytrykkslange kan det strømme ut varmt vann fra koblingene etter bruk. [. . . ] — Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen. Använd inte aceton, outspädda syror och lösningsmedel eftersom de angriper de material som använts i maskinen ● Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning! ṇ VARNING ● Enligt gällande föreskrifter får apparaten aldrig användas i dricksvattennätet utan systemavskiljare. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING KARCHER KHP2

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag