Bruker manual FALMEC VELA NRS

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for FALMEC VELA NRS Vi håper at bruksanvisningen for FALMEC VELA NRS er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning FALMEC VELA NRS.


FALMEC VELA NRS : Last ned den komplette bruksanvisning (24459 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning FALMEC VELA NRS

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] E DOWN del radiocomando • Premere contemporaneamente i tasti UP per più di 5 secondi: l'avvenuto ripristino viene confermato da tre brevi lampeggi del display. Hvis det strømførende kabel eller andre dele er beskadiget, må emhætten IKKE bruges: Tag emhætten fra strømforsyningen og kontakt forhandler eller et autoriseret servicecenter for reparation. udfør aldrig ændringer på apparatets elektriske , mekaniske og funktionsrelaterede struktur. Forsøg aldrig at udføre reparationer eller udskiftninger på egen hånd: Indgreb, som er udført af inkompetente og ukvalificerede personer kan medføre endog meget alvorlige skader på ejendom og personer, der ikke dækkes af Fabrikantens garanti. [. . . ] € Fast apparat som inte är utrustad med nätkabel och stickkontakt, eller annan anordning som garanterar bortkoppling från elnätet, med ett öppningsavstånd på kontakterna som möjliggör total bortkoppling enligt villkoren i överspänningskategori III. 48 Konstant underhåll säkerställer apparatens korrekta drift och en god effektivitet under lång tid. Alternativt och för alla övriga typer av ytor kan rengöringen göras genom att använda en mjuk trasa som fuktats lätt med ett neutralt rengöringsmedel eller med denaturerad sprit. Skölj dem noggrant och vänta tills de är ordentligt torra innan du monterar dem igen. ZEO-KOLFILTER Vid normal användning rekommenderas det att man återställer filtret i kol/zeolit var 18:e månad och att man byter ut det efter 3:e år För att återställa det räcker det att man lägger in det i en vanlig ugn för hemmabruk vid en temperatur på 150°C i cirka 1 timmar Vänta tills filtret svalnat innan det monteras på nytt. KASSERING I SLUTET AV LIVSLÄNGDEN Symbolen med den överkryssade soptunnan som visas på din utrustning anger att produkten är en WEEE, det vill säga “Avfall som kommer från elektriska och elektroniska utrustningar" och därför inte bör kastas i de osorterade soporna (det vill säga tillsammans med "blandat hushållsavfall") utan hanteras separat för att omfattas av lämpliga åtgärder för återanvändning, eller också till en specifik behandling för att på ett säkert sätt ta bort och kassera ämnen som är skadliga för miljön och utvinna de råvaror som kan återvinnas. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i apparaterna när som helst och utan föregående meddelande. tryck , översättning och reproduktion , även delvis , av denna manual är bundna till tillverkarens godkännande. Den tekniska informationen, de grafiska framställningarna och de specifikationer som finns i denna manual är indikativa och kan inte kopieras. Dersom strømledningen eller andre deler er skadet skal ventilatoren IKKE brukes: Koble ventilatorhetten fra strømforsyningen og kontakt forhandler eller autorisert teknisk servicesenter for reparasjon. utfør aldri endringer på apparatets elektriske , mekaniske eller funksjonelle struktur. Forsøk aldri å utføre reparasjoner eller utskiftninger på egen hånd: inngrep som er utført av inkompetente og ukvalifiserte personer kan forårsake skader, selv meget alvorlige, på eiendom og/eller personer som ikke er dekket av produsentens garanti. aDVARSLER FOR INSTALLATØR TEKNISK SIKKERHET Før ventilatorhetten installeres kontrollere intaktheten og funksjonaliteten til alle delene: dersom avvik avdekkes , skal installasjonen ikke utføres og kontakt forhandleren. Dersom det er blitt oppdaget en estetisk feil skal ventilatoren IKKE installeres; legg den i originalemballasjen og kontakt forhandleren. når den først er installert vil ingen klage på estetiske feil aksepteres. Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr (for eksempel vernesko) og utvis aktsom og korrekt atferd. Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres med ventilatorhetten kan kun brukes på murvegger: ved montering av ventilatorhetten på en vegg av annet materiale, vurdere andre festesystemer der det tas hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens vekt (angitt på side 2). Vær oppmerksom på at installasjonen med andre festesystemer enn de som følger med eller systemer som ikke overholder forskriftene, kan forårsake risiko rundt elektrisitet eller mekanisk tetthet. 54 Før installasjon av ventilatorhetten, sjekk at nettspenningen tilsvarer den som er angitt på typeskiltet inne i ventilatorhetten. Bruk av skruer som ikke samsvarer med disse instruksene, kan medføre elektrisk fare. Hvis det forekommer feilfunksjoner på apparatet, forsøk ikke å løse problemet på egen hånd, men ta kontakt med forhandler eller et autorisert servicesenter for reparasjon. Under installasjon av ventilatorhetten, frakoble apparatet ved å fjerne støpselet eller ved å bruke hovedbryteren. [. . . ] Vedlikehold Før rengjøring eller vedlikehold, koble fra apparatet ved å ta ut støpslet eller ved å bruke hovedbryteren. Unngå bruk av rengjøringsmidler som inneholder slipe-, syreholdige- eller korrosive stoffer og kluter med grove overflater. Slå på ventilatorhetten minst ett minutt før matlagingen startes, for å lede bort røyk og damp mot utsugingsflaten. Etter endt matlaging la ventilatorhetten være i drift helt til all damp og lukt er fullstendig sugd opp: med timer-funksjonen, er det er mulig å stille inn automatisk slukking av ventilatorhetten etter 15 minutters drift. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING FALMEC VELA NRS

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag