Bruker manual FALMEC CIELO

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for FALMEC CIELO Vi håper at bruksanvisningen for FALMEC CIELO er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning FALMEC CIELO.


FALMEC CIELO : Last ned den komplette bruksanvisning (16999 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning FALMEC CIELO

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Efter installation af emhætter i rustfrit stål, er det nødvendigt til at rense den for at fjerne resterende klæbemiddel fra den beskyttende emballage og fedtpletter og olier, som, hvis de ikke fjernes, kan forårsage uoprettelig forringelse af overfladen på emhætten. Fabrikanten anbefaler, til dette formål, at anvende de medfølgende vådservietter, som også kan købes særskilt. Apparatet er udelukkende beregnet til udsugning af luften over husholdningskogeplader, og ikke kogeplader som anvendes i professionelt øjemed: Enhver anden brug betragtes som ukorrekt, kan forårsage skader på personer, ejendom og husdur og fratager Fabrikanten ethvert ansvar. Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud eller trykke på hovedafbryderen, før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. [. . . ] Apparaten kan användas av barn över 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de är under uppsikt eller efter att ha fått instruktioner angående en säker användning av apparaten samt förståelse för de faror som är förknippade med denna. Kontrollera friteringsmaskiner under användning: Överhettad olja kan vara brandfarlig. Förbered inte mat på öppen låga under kåpan. Fast apparat som inte är utrustad med nätkabel och stickkontakt, eller annan anordning som garanterar bortkoppling från elnätet, med ett öppningsavstånd på kontakterna som möjliggör total bortkoppling enligt villkoren i överspänningskategori III. Konstant underhåll säkerställer apparatens korrekta drift och en god effektivitet under lång tid. Alternativt och för alla övriga typer av ytor kan rengöringen göras genom att använda en mjuk trasa som fuktats lätt med ett neutralt rengöringsmedel eller med denaturerad sprit. Symbolen med den överkryssade soptunnan som visas på din utrustning anger att produkten är en WEEE, det vill säga "Avfall som kommer från elektriska och elektroniska utrustningar" och därför inte bör kastas i de osorterade soporna (det vill säga tillsammans med "blandat hushållsavfall") utan hanteras separat för att omfattas av lämpliga åtgärder för återanvändning, eller också till en specifik behandling för att på ett säkert sätt ta bort och kassera ämnen som är skadliga för miljön och utvinna de råvaror som kan återvinnas. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i apparaterna när som helst och utan föregående meddelande. tryck , översättning och reproduktion , även delvis , av denna manual är bundna till tillverkarens godkännande. Den tekniska informationen, de grafiska framställningarna och de specifikationer som finns i denna manual är indikativa och kan inte kopieras. Skölj dem noggrant och vänta tills de är ordentligt torra innan du monterar dem igen. Vid normal användning rekommenderas det att man återställer filtret i kol/zeolit var 18:e månad och att man byter ut det efter 3:e år För att återställa det räcker det att man lägger in det i en vanlig ugn för hemmabruk vid en temperatur på 150°C i cirka 1 timmar Vänta tills filtret svalnat innan det monteras på nytt. Dersom strømledningen eller andre deler er skadet skal ventilatoren IKKE brukes: Koble ventilatorhetten fra strømforsyningen og kontakt forhandler eller autorisert teknisk servicesenter for reparasjon. utfør aldri endringer på apparatets elektriske , mekaniske eller funksjonelle struktur. Forsøk aldri å utføre reparasjoner eller utskiftninger på egen hånd: inngrep som er utført av inkompetente og ukvalifiserte personer kan forårsake skader, selv meget alvorlige, på eiendom og/eller personer som ikke er dekket av produsentens garanti. Før installasjon av ventilatorhetten, sjekk at nettspenningen tilsvarer den som er angitt på typeskiltet inne i ventilatorhetten. Bruk av skruer som ikke samsvarer med disse instruksene, kan medføre elektrisk fare. Hvis det forekommer feilfunksjoner på apparatet, forsøk ikke å løse problemet på egen hånd, men ta kontakt med forhandler eller et autorisert servicesenter for reparasjon. Dersom det er blitt oppdaget en estetisk feil skal ventilatoren IKKE installeres; legg den i originalemballasjen og kontakt forhandleren. når den først er installert vil ingen klage på estetiske feil aksepteres. Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr (for eksempel vernesko) og utvis aktsom og korrekt atferd. Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres med ventilatorhetten kan kun brukes på murvegger: ved montering av ventilatorhetten på en vegg av annet materiale, vurdere andre festesystemer der det tas hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens vekt (angitt på side 2). [. . . ] Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om nærmeste innsamlingspunkt. Bøter for feilaktig avhending av denne typen avfall kan gis i henhold til nasjonal lovgivning. INFORMASJON OM KASSERING I LAND INNENFOR EU EU direktivet for WEEE-apparater er blitt gjennomført på ulikt vis i hvert land. Dag for å unngå at oljete og fettete stoffer kan skade dem. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING FALMEC CIELO

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag