Bruker manual BOSCH TAS1102

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH TAS1102 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH TAS1102 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH TAS1102.


BOSCH TAS1102 : Last ned den komplette bruksanvisning (15838 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH TAS1102

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Under bryggningen, eller det "Första idrifttagningen", Sida 71 finns luft i systemet. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment WEEE). Om Kundtjänst du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Overhold informationerne om temaet sikkerhed, så du kan bruge dit apparat sikkert. [. . . ] Vandtanken blev taget ud under brygningen, eller der er luft i systemet. Der drypper vand fra brygge- T DISC'en er beskadiget, Der befinder sig vand under kopholderen. Mange problemer kan afhjælpes selv ved hjælp af oplysningerne om fejlafhjælpning i denne vejledning eller på vores hjemmeside. Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for dit land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger sidst i vejledningen eller på vores hjemmeside. Ta hensyn til informasjonen om temaet sikkerhet, slik at du kan bruke apparatet trygt. Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og riktig. Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen. Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles. Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare. Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet. Merknad: Det kan forekomme enkelte forskjeller i farger og detaljer mellom de ulike apparattypene. Ta i bruk for første gang Følg instruksjonene for å kunne bruke apparatet optimalt. Merknad: Apparatet er fra fabrikken programmert med standardinnstillinger for optimal drift. Bosch kan derfor ikke påta seg noen leveringsgaranti for TASSIMO T DISCene. Her får du vite det viktigste om be- Grunnleggendebetjening tjening av apparatet. tilberede drikk Her får du vite hvordan du tilbereder en drikk du selv velger. Trykk kort på for å avslutte til- Rengjør og vedlikehold Rengjøringogpleie vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid. [. . . ] Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr. Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem. For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH TAS1102

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag