Bruker manual SKIL 6495

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SKIL 6495 Vi håper at bruksanvisningen for SKIL 6495 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SKIL 6495.


SKIL 6495 : Last ned den komplette bruksanvisning (1220 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   SKIL 6495 (1188 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SKIL 6495

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] IMPACT DRILL 6495 (F0156495. . ) GB F D NL S DK N FIN E P I H CZ TR PL RU ORIGINAL INSTRUCTIONS UAGB NOTICE ORIGINALE ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG D ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING NL BRUKSANVISNING I BG S ORIGINAL ORIGINAL BRUGSANVISNING DK 7 9 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 44 47 50 53 UA GR RO BG SK HR GR RO F INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE PÔVODNÝ NÁVOD NA POUZITIE ORIGINALNE UPUTE ZA RAD 57 60 64 67 71 74 77 79 82 85 89 98 96 N ORIGINAL BRUKSANVISNING SK HR FIN ALKUPERÄISET OHJEET SRB E MANUAL ORIGINAL SLO P MANUAL ORIGINAL EST ISTRUZIONI ORIGINALI I LV H EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS LT CZ PVODNÍM NÁVODEM K POUZÍVÁNÍ AR TR ORJNAL LETME TALMATI FA PL INSTRUKCJA ORYGINALNA RU SRB ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD SLO IZVIRNA NAVODILA EST ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND LV LT AR FA ORIINL LIETOSANAS PAMCBA ORIGINALI INSTRUKCIJA AR AR FA FA www. skilmasters. com SKIL Europe BV - Konijnenberg 60 4825 BD Breda - The Netherlands 10/10 2610Z01382 1 6495 1100 Watt EPTA 01/2003 3, 3 kg 0-1000/min 0-3000/min 1. 5-16 mm 0-16000 p/min 0-48000 p/min 13 mm 22 mm 45 mm RUBBER 2 E F H D C A B G H 2 3 5 4 6 3 7 C 8 A 4 9 PLASTICS 0 ! 5 @ # 6 VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE · Holdværktøjetogledningenren(især ventilationshullerneH2) !træk stikket ud før rensning · Skulleelværktøjettrodsomhyggeligfabrikationog kontrolholdeopmedatfungere, skalreparationen udføresafetautoriseretserviceværkstedfor SKIL-elektroværktøj - send den uskilteværktøjetsammenmedet købsbevistilforhandlerenellernærmesteSKIL serviceværksted(adresserogreservedelstegningaf værktøjetfindespåwww. skileurope. com) - detidsrum, hvorværktøjeterslukket, ellerhvordet kørerudenreeltatudførenogetarbejde, kan reducereudsættelsesniveauetbetydeligt !beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre N Slagbormaskin INTRODUKSJON 6495 MILJØ · Elværktøj, tilbehør og emballage må ikke bortskaffes som almindeligt affald(kunforEU-lande) - ihenholdtildeteuropæiskedirektiv2002/96/EFom bortskaffelseafelektriskeogelektroniskeprodukter oggældendenationallovgivning, skalbrugtelværktøj indsamlesseparatogbortskaffespåenmåde, derskånermiljøetmestmuligt - symbolet#erindrerdigomdette, nårudskiftninger nødvendig · Detteverktøyeterberegnettilslagboringimurstein, betongogstein, ogdessutentilboringitre, metall, keramikkogkunststoff · Lesogtavarepådennebrukerveiledningen3 TEKNISKE OPPLYSNINGER 1 VERKTØYELEMENTER 2 A Brytertilav/påogturtallsregulering B Knapptillåsingavbryteren C Hjulformaksimumshastighetsregulering D Brytertilendringavdreieretning E Girvalgbryter F Brytertilvalgavborefunksjon G Støttehåndtak H Ventilasjonsåpninger -OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING · Vierklærerunderalmindeligtansvar, atdetteprodukter ioverensstemmelsemedfølgendenormereller normativedokumenter:EN60745, EN61000, EN55014, ihenholdtilbestemmelserneidirektiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF · Teknisk dossier hos:SKILEuropeBV(PT-SEU/PJE), 4825BDBreda, NL Arno van der Kloot Vice President Operations & Engineering Jan Trommelen Approval Manager SIKKERHET GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER OBS! [. . . ] Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Etøyeblikks uoppmerksomhetvedbrukavmaskinenkanføretil alvorligeskader b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Brukavpersonligsikkerhetsutstyrsom støvmaske, sklifastearbeidssko, hjelmellerhørselvern ­avhengigavtypeogbrukavelektroverktøyet­ redusererrisikoenforskader c) Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det. Hvisduholderfingerenpåbryterennår dubærerelektroverktøyetellerkoblerelektroverktøyet tilstrømmeniinnkoblettilstand, kandetteføretiluhell d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Etverktøyellerennøkkelsombefinner segienroterendemaskindel, kanføretilskader e) Ikke overvurder deg selv. Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventedesituasjoner f) Bruk alltid egnede klær. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg. Løstsittendetøy, smykkerellerlangthår kankommeinnidelersombevegerseg g) Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Brukav etstøvavsugredusererfarerpågrunnavstøv 4) AKTSOM HÅNDTERING OG BRUK AV ELEKTROVERKTØY a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Medetpassendeelektroverktøyarbeiderdubedreog sikrereidetangitteeffektområdet b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/avbryter. Et elektroverktøysomikkelengerkanslåsavellerpå, er farligogmårepareres 26 c) Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Dissetiltakeneforhindrerenutilsiktet startingavmaskinen d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøyerfarlige nårdebrukesavuerfarnepersoner e) Vær nøye med vedlikeholdet av maskinen. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres før maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdteelektroverktøyerårsakentilmangeuhell f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte skjæreverktøymedskarpeskjærsettersegikkesåofte fastogerlettereåføre g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. Brukavelektroverktøytilandreformålenndetsomer angittkanføretilfarligesituasjoner 5) SERVICE a) Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes maskinens sikkerhet SIKKERHETSANVISNINGER FOR SLAGBORMASKINER GENERELL · Verktøyetmåikkebrukesavpersonerunder16år · Taalltidutkontaktenførduforandrerinnstillinger på sagen eller skifter tilbehør · Bruk hørselvern(innvirkningavstøykanføretilatman misterhørselen) · Bruk ekstrahåndtakene som leveres sammen med verktøyet(manglendekontrollkanforårsakepersonlige skader) · Brukheltutrulletogsikkerskjøteledningmeden kapasitetpå16A · Ikke bearbeid asbestholdig material (asbest kan fremkallekreft) · Støvframaterialersomblyholdigmaling, vissetresorter, mineralerogmetallkanværeskadelig(kontaktmed ellerinhaleringavstøvkangiallergiskereaksjonerog/ ellersykdommeriåndedrettsorganeneforbrukereneller personerinærheten);bruk støvmaske og arbeid med støvfjerningsutstyr når det er mulig · Vissetyperstøverklassifisertsomkreftfremkallende (somf. eks. støvfraeikogbøk), spesieltsammenmed tilsetningsstofferfortrebehandling;bruk støvmaske og arbeid med støvfjerningsutstyr når det er mulig · Følgdenasjonalekrav, nårdetgjelderstøvforde materialerduønskeråarbeidemed FØR BRUK · Sjekkalltidattilførtspenningenerdensammesom oppgittpåverktøyetsmerkeplate(verktøysomer betegnetmed230Veller240Vkanogsåtilkoples220V) · Ungåskadep. g. a. skruer, spikerellerandreelementeri arbeidsstykket;fjernesførmanstarterjobben · Bruk egnede detektorer til å finne skjulte strøm-/ gass-/vannledninger, eller spør hos det lokale el-/ gass-/vannverket (kontakt med elektriske ledninger kanmedførebrannogelektriskstøt;skaderpåen gassledningkanføretileksplosjon;inntrengingien vannledningforårsakermaterielleskaderogkan medføreelektriskestøt) · Sett fast arbeidsstykket(etarbeidsstykkesomer sikretmedklemmer, sittersikrereennomdetholdes fastforhånd) · Brukikkeverktøyetdersomkabelerskadet;fåden skiftetudafenanerkendtfagmand TILBEHØR · SKILkankungarantereetfeilfrittverktøydersom original-tilbehørbrukes · Brukkuntilbehørmedetgodkjentturtallsomerminst likehøytsomverktøyetshøyestetomgangsturtall UNDER BRUK · Holdalltidkabelenbortefrabevegeligedelerpå verktøyet · Hvisboretplutseligskulleblokkere(førendetilen rykkagtigfarligreaksjon), slåøyeblikkeligavbryteren · Tahensyntildekreftersomdaoppstårvedblokkering (spesieltvedboringimetaller);bruk alltid sidehåndtaket G 2ogpasspååståstødig · Ta kun tak i elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis du utfører arbeid der innsatsverktøyet kan treffe på skjulte strømledninger eller den egne strømledningen (kontaktmedenspenningsførendeledningsetterogså elektroverktøyetsmetalldelerunderspenningogførertil elektriskestøt) · Itilfelleenelektriskellermekanisksvikt, skalverktøyet medengangslåesavogstøpslettrekkesut · Hviskabelenskadesellerkappesunderarbeidmå kabelenikkeberøres, menstøpseletstrakstrekkesut ETTER BRUK · Nårdusetterbortverktøyetmåbryterenslåesav, bevegeligedelermåværeheltstoppet · Endringavdreieretning8 - hvisikkeretningshendelenerriktigsattivenstre/ høyreposisjon, sperresbryterenA2 !endre bare dreieretning når verktøyet er helt stillestående · Normalboringcontraslagboring9 !velg borefunksjon når verktøyet er slått av og støpselet trukket ut av kontakten · Byttingavbits0 - settbitsådybtsommuliginnichucken !· Grepogstyringavverktøyet@ - bruk alltid sidehåndtaket G 2 (kan justeres som vist) ! [. . . ] Ulkokäyttöönsoveltuvanjatkojohdonkäyttöpienentää sähköiskunvaaraa f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee käyttää maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijankäyttö vähentääsähköiskunvaaraa 3) HENKILÖTURVALLISUUS a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkentarkkaamattomuussähkötyökalua käytettäessä, saattaajohtaavakavaan loukkaantumiseen SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL 14. 10. 2010 STØY/VIBRASJON · MåltifølgeEN60745erlydtrykknivåetavdette verktøyet98dB(A)oglydstyrkenivået109dB(A) (standarddeviasjon:3dB), ogvibrasjonsnivåetm/s² (hånd-armmetode;usikkerhetK=1, 5m/s²) vedboringimetall3, 4m/s² vedslagboringibetong15, 0m/s² · Detavgittevibrasjonsnivåeterblittmåltisamsvarmeden standardiserttestsomerangittiEN60745;denkan brukestilåsammenligneetverktøymedetannet, ogsom etforeløpigoverslagovereksponeringforvibrasjonerved brukavverktøyettildeoppgavenesomernevnt - brukavverktøyettilandreoppgaver, ellermedannet ellermangelfulltvedlikeholdtutstyr, kangien vesentligøkningaveksponeringsnivået - tidsrommenenårverktøyeteravslåttellernårdetgår menikkearbeider, kangienvesentligreduksjonav eksponeringsnivået !beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din FIN Iskuporakone ESITTELY 6495 · Koneetontarkoitettuiskuporaukseentilleen, betoniinja kiveensekäporaamiseenpuuhun, metalliin, keramiikkaanjamuoviin · Luejasäilytätämäohjekirja3 TEKNISET TIEDOT 1 LAITTEEN OSAT 2 A On/off-janopeudensäätökytkin B Kytkimenlukituksenpainike C Pyörämaksiminopeudensäätämistävarten D Kytkinpyörintäsuunnanvaihtamiseksi E Vaihteenvalitsin F Kytkinporaustoimintoavarten G Apukahva H Ilmanvaihto-aukot 28 [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SKIL 6495

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag