Bruker manual HP COMPAQ Q2159

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP COMPAQ Q2159 Vi håper at bruksanvisningen for HP COMPAQ Q2159 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP COMPAQ Q2159.


HP COMPAQ Q2159 : Last ned den komplette bruksanvisning (1917 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP COMPAQ Q2159 (1892 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP COMPAQ Q2159

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brukerhåndbok Q1859 Q2009 Q2159 De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP er ikke ansvarlig for bruken av eller påliteligheten til HP-programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. [. . . ] Hvis skjermen ikke allerede er på, kan du trykke på strømknappen for å slå den på. Du kan navigere deg gjennom hovedskjermmenyen eller underskjermmenyen ved å trykke på + (plussknappen) på sidepanelet på skjermen for å bla opp, eller på ­ (minusknappen) for å bla ned. Deretter trykker du på Auto/OK for å velge den uthevede funksjonen. Du kan justere verdien til et valgt element ved å trykke på + eller ­. Hvis du ikke ønsker å lagre innstillingene, velger du Cancel (avbryt) fra undermenyen eller Exit (avslutt) på hovedmenyen. MERK: Når en meny er åpen og knappene ikke blir trykket på i løpet av 30 sekunder (fabrikkinnstilling), blir justeringer og innstillinger lagret, og menyen lukkes. Skjermmenyvalg Følgende tabell lister opp skjermmenyvalgene og deres funksjonsbeskrivelser. Etter å ha endret et skjermmenyelement, og dersom menyskjermen har disse valgene, kan du velge å: Cancel (Avbryt) -- for å gå tilbake til forrige menynivå. Save and Return (Lagre og gå tilbake) -- for å lagre alle endringer og gå tilbake til skjermhovedmenyen. Dette valget for å lagre og gå tilbake er kun aktivt når du endrer et menyelement. Reset (Tilbakestille) -- for å tilbakestille en endret innstilling. Alternativer for undermenyer Ikon Hovedmenyvalg Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Image Control (bildekontroll) Beskrivelse Justerer lysstyrken på skjermen. Aktiverer eller deaktiverer også sensor for omgivende lys (utvalgte modeller). Auto Adjustment (auto-justering) Horizontal Position (horisontal posisjon) Vertical Position (vertikal posisjon) Clock (Klokke) Justerer skjermbildet automatisk (kun VGA-signal). Minimerer eventuelle vertikale streker som vises på skjermens bakgrunn. Justering av klokken vil også endre det horisontale skjermbildet (kun VGA-signal). Med denne justeringen kan du fjerne eventuell horisontal støy, og gjøre bildet av tegn klarere eller tydeligere (kun VGA-inngang). Clock Phase (klokkefase) 4-4 Brukerhåndbok Bruke skjermen Ikon Hovedmenyvalg Farge Alternativer for undermenyer Beskrivelse (forts. ) Velger skjermfargen. Standard er 6500 K eller Custom Color (Egendefinert farge), avhengig av modellen. 9300 K 6500 K Quick View (Hurtigvisning) Endres til en noe blålig hvit. Movie (film) Photo (Foto) Gaming (spilling) Text (tekst) Custom (Egendefinert) Innstillinger lagret når brukeren justerer Lysstyrke, Kontrast eller Farge i et av hurtigvisningsvalgene. Custom Color (egendefinert farge) Velg og juster dine egne fargenivåer: R -- for ditt eget røde fargenivå. B -- for ditt eget blåe fargenivå. sRGB Language (språk) Management (Behandling) Volum OSD Control (skjermmenykontroll) Setter skjermfargene dine til å tilpasse seg fargestandardene som brukes i bildeteknologiindustrien. Horizontal OSD Position (Horisontal skjermmenyposisjon) -- Endrer visningsposisjonen for skjermmenyen til det venstre eller høyre området av skjermen. Vertical OSD Position (Vertikal skjermmenyposisjon) -- Endrer visningsposisjonen for skjermmenyen til det øvre eller nedre området av skjermen. OSD Transparency (Skjermmenytransparens) -- Juster for å se bakgrunnsinformasjon gjennom skjermmenyen. OSD Timeout (Skjermmenyavbrudd) -- Angir hvor mange sekunder skjermmenyen er synlig på skjermen etter siste knapp ble trykt inn. Standardinnstillingen er 30 sekunder. Power Saver (strømsparing) Aktiverer strømsparingsfunksjonen (se "Strømsparingsfunksjonen" i dette kapitlet). [. . . ] Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Kontakt forhandleren eller en kvalifisert radio- eller TV-tekniker. Endringer FCC krever at brukeren informeres om at eventuelle endringer som gjøres på dette utstyret, og som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard Company, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Kabler Tilkoblinger til denne enheten må gjøres med skjermede kabler med RFI/EMI-kontakthylser for å sikre overholdelse av FCCs regler og forskrifter. Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logo (Bare USA) Denne enheten er i samsvar med Part 15 i FCC-reglene. Følgende to betingelser gjelder for bruken av den: (1) denne innretningen må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne innretningen må akseptere enhver interferens den mottar, også interferens som kan forårsake uønsket funksjon. Har du spørsmål om ditt produkt, ta kontakt med: Hewlett-Packard Company P. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP COMPAQ Q2159

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag