Bruker manual HP 2509M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP 2509M Vi håper at bruksanvisningen for HP 2509M er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP 2509M.


HP 2509M : Last ned den komplette bruksanvisning (3181 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HP 2509M (2847 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP 2509M

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brukerveiledning 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP er ikke ansvarlig for bruken av eller påliteligheten til HP-programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. [. . . ] Deretter trykker du på Auto/Select (Auto/velg) for å velge den uthevede funksjonen. Du kan justere verdien til et valgt element ved å trykke på + eller ­. Hvis du ikke ønsker å lagre innstillingen, velger du Cancel (Avbryt) fra undermenyen eller Exit (Avslutt) fra hovedmenyen. MERKNAD: Når en meny er åpen og knappene ikke blir trykket på i løpet av 30 sekunder (fabrikkinnstilling), blir justeringer og innstillinger lagret, og menyen lukkes. Brukerveiledning 4­3 Bruke skjermen Skjermmenyvalg Følgende tabell lister opp skjermmenyvalgene og deres funksjonsbeskrivelser. Etter å ha endret et skjermmenyelement, og dersom menyskjermen har disse valgene, kan du velge å: Cancel (Avbryt) -- for å gå tilbake til forrige menynivå. Save and Return (Lagre og gå tilbake) -- for å lagre alle endringer og gå tilbake til skjermhovedmenyen. Dette valget for å lagre og gå tilbake er kun aktivt når du endrer et menyelement. Reset (Tilbakestille) -- for å tilbakestille en endret innstilling. Hovedmenyvalg Bytt videoinngang (kun utvalgte modeller) Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Image Control (Bildekontroll) Auto-Adjustment (Auto-justering) Horizontal Position (Horisontal posisjon) Vertical Position (Vertikal posisjon) Clock (Klokke) Undermenyvalg Beskrivelse Endrer inngangskilden for videosignal når skjermen er koblet til to aktive og gyldige videokilder. Aktiverer eller deaktiverer også sensor for omgivende lys (utvalgte modeller). Minimerer eventuelle vertikale streker som vises på skjermens bakgrunn. Justering av klokken vil også endre det horisontale skjermbildet (kun VGA-signal). Med denne justeringen kan du fjerne eventuell horisontal støy, og gjøre bildet av tegn klarere eller tydeligere (kun VGA-inngang). Ikon Clock Phase (Klokkefase) 4­4 Funksjonene kan variere fra modell til modell. Brukerveiledning Bruke skjermen Ikon Hovedmenyvalg Color (Farge) Undermenyvalg Beskrivelse (forts. ) Velger skjermfargen. Standard er 6500 K eller Custom Color (Egendefinert farge), avhengig av modellen. 9300 K 6500 K Custom Color (Egendefinert farge) Endres til en noe blålig hvit. Velg og juster dine egne fargenivåer: R -- for ditt eget røde fargenivå. B -- for ditt eget blåe fargenivå. sRGB Language (Språk) Management (Behandling) Volume (Volum) OSD Control (Skjermmenykontroll) Setter skjermfargene dine til å tilpasse seg fargestandardene som brukes i bildeteknologiindustrien. Horizontal OSD Position (Horisontal skjermmenyposisjon) -- Endrer visningsposisjonen for skjermmenyen til det venstre eller høyre området av skjermen. Vertical OSD Position (Vertikal skjermmenyposisjon) -- Endrer visningsposisjonen for skjermmenyen til det øvre eller nedre området av skjermen. OSD Transparency (Skjermmenytransparens) -- Juster for å se bakgrunnsinformasjon gjennom skjermmenyen. OSD Timeout (Skjermmenyavbrudd) -- Angir hvor mange sekunder skjermmenyen er synlig på skjermen etter siste knapp ble trykt inn. Standardinnstillingen er 30 sekunder. Power Saver (Strømsparing) Aktiverer strømsparingsfunksjonen (se "Strømsparingsfunksjonen" i dette kapitlet). Velg: On (På) Off (Av) Standardinnstillingen er On (På). Mode Display (Modusvisning) Viser oppløsningen, oppdateringsfrekvensen og frekvensinformasjon på skjermen hver gang OSD-hovedmenyen åpnes. Velg: On (På) Off (Av) Standardinnstillingen er On (På) eller Off (Av), avhengig av modellen. Brukerveiledning 4­5 Bruke skjermen Ikon Hovedmenyvalg Undermenyvalg Power-On Status Display (Visning av driftsstatus) Beskrivelse (forts. ) Viser driftsstatusen til skjermen hver gang skjermen slås på. [. . . ] Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Kontakt forhandleren eller en kvalifisert radio- eller TV-tekniker. Endringer FCC krever at brukeren informeres om at eventuelle endringer som gjøres på dette utstyret, og som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard Company, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Kabler Tilkoblinger til denne enheten må gjøres med skjermede kabler med RFI/EMI-kontakthylser for å sikre overholdelse av FCCs regler og forskrifter. Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logo (Bare USA) Denne enheten er i samsvar med Part 15 i FCC-reglene. Følgende to betingelser gjelder for bruken av den: (1) denne innretningen må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne innretningen må akseptere enhver interferens den mottar, også interferens som kan forårsake uønsket funksjon. Har du spørsmål om ditt produkt, ta kontakt med: Hewlett-Packard Company P. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP 2509M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag